volejte +420 318 623 986 nebo +420 222 512 642

Obchodní­ podmí­nky

 • Domů
 • Obchodní­ podmí­nky

Úvodní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky / Půjčovní řád (dále "obchodní podmínky") jsou závazné pro pronajímatele, společnost Mercator, s.r.o. na straně jedné a nájemce (zákazníka) na straně druhé. Smluvní vztah ve věci dočasného přenechání předmětu nájmu za úplatu do užívání nájemci (dále též "půjčování" nebo "půjčení") vzniká uzavřením smlouvy o nájmu a řídí se dle těchto obchodních podmínek.

Zahájením nájmu se rozumí uzavření smlouvy o nájmu, převzetí předmětu nájmu nájemcem od pronajímatele a potvrzení dodacího listu ze strany nájemce.

Obchodní podmínky jsou zpracovány pro potřeby půjčování nářadí a strojů z půjčovny pronajímatele jednotlivým nájemcům a jsou v něm vymezeny základní pravidla, postupy a povinnosti smluvních stran.

Podmínky půjčení

Předmět nájmu je půjčen na dobu určitou.

Pokud nájemce nevrátí předmět nájmu v den, který je uveden v nájemní smlouvě jako den, do kterého je předmět nájmu půjčen (tj. poslední den nájmu) se smluvní strany dohodly, že v takovém případě se doba trvání nájemní smlouvy mění na dobu neurčitou, přičemž každá ze smluvních stran je oprávněná kdykoliv smlouvu o nájmu písemně vypovědět, a to i bez udání důvodu. Smlouva o nájmu končí dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Za výpověď ze strany nájemce se považuje i vrácení předmětu nájmu pronajímateli.

Nájemce je povinen vrátit předmět nájmu a provést řádnou úhradu vyčíslené částky za půjčení a prodej spotřebního materiálu pronajímateli nejpozději následující den po doručení výpovědi. Výpověď se považuje za řádně předanou nebo doručenou, pokud bude:

 • doručena osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence, a to ve chvíli, kdy bude doručena na adresu příjemce uvedenou ve smlouvě o nájmu nebo na adresu dodatečně písemně oznámenou příjemcem odesílateli;
 • zaslána pomocí faxového přístroje, a to ve chvíli, kdy bude odeslána z faxového přístroje odesílatele, a odesílatel bude mít potvrzení, že úplná faxová zpráva byla odeslána na faxové číslo příjemce uvedené ve smlouvě o nájmu;
 • zaslána pomocí sítě Internet, a to ve chvíli, kdy bude odeslána z e-mailové adresy odesílatele, a odesílatel obdrží potvrzení, že e-mailová zpráva byla doručena na e-mailovou adresu příjemce uvedenou ve smlouvě o nájmu; neobdržel-li odesílatel potvrzení, považuje se zpráva za doručenou okamžikem, kdy dorazí do elektronické schránky příjemce.

Písemná forma výpovědi je zachována i tehdy, je-li učiněna pomocí elektronické pošty nebo faxového přístroje.

Při převzetí předmětu nájmu složí nájemce peněžní jistinu/kauci dle platného ceníku pronajímatele. Po vrácení předmětu nájmu pronajimateli a po provedení vyúčtování bude složená jistina/kauce vrácena nájemci zpět, nebo započtena proti:

 • úhradě nájemného v hotovosti;
 • náhradě případného poškození či odcizení předmětu nájmu;
 • úhradě poplatků z prodlení

Nájemce je povinen předmět nájmu pronajímateli vrátit na adresu jeho provozovny, která je uvedena na přední straně smlouvy o nájmu.

Povinnosti nájemce

Nájemce se zavazuje

 • seznámit se před prvním použitím s provozními podmínkami a návodem k užití předmětu nájmu, v případě neporozumění výkladu si vyžádat informace od obsluhy půjčovny
 • přísně dbát pokynů a doporučení pronajímatele
 • předmět nájmu užívat dle návodu a pokynů přiměřeně jeho povaze a chránit jej před poškozením
 • hradit sjednané nájemné dle sjednaných podmínek
 • svěřit obsluhu předmětu nájmu, u kterého je třeba zvláštní povolení, přezkoušení či osvědčení pouze osobám způsobilým, zaškoleným a oprávněným
 • provádět na vlastní náklady běžnou údržbu i mazání dle doporučení výrobce
 • umožnit pracovníkům pronajímatele na jejich vyžádání přístup ke každému předmětu nájmu za účelem provedení kontroly provozních podmínek zapůjčených věcí, případně provedení servisní prohlídky nebo opravy
 • chránit předmět nájmu i jeho příslušenství před ztrátou a odcizením. V případě ztráty či odcizení předmětu nájmu uhradit škodu vyčíslenou pronajímatelem
 • uhradit opravu předmětu nájmu, pokud dojde k jeho poškození jiným způsobem než při běžném provozu
 • odcizení, ztrátu úmyslné poškození předmětu nájmu neprodleně nahlásit na místním oddělení Policie ČR a ihned informovat pronajímatele o vzniklé skutečnosti a zaslat mu do 3 kalendářních dnů písemné vyrozumění Policie ČR k dané situaci, vyrozumění musí obsahovat číslo jednací policejního spisu, pokud k oznámení těchto skutečností nebude doručeno ze strany nájemce pronajímateli do 3 kalendářních dnů od vzniku předmětných skutečností, pronajímatel si vyhrazuje právo na účtování nájemného až do doby doručení takového oznámení pronajímateli. V případě, že nájemce skutečnost odcizení/ztráty pronajímateli prokazatelně neoznámí anebo jej pronajímatel j nebude schopen opakovaně zastihnout na kontaktech uvedených v databázi pronajímatele (adresa,telefon,e-mail), vyhrazuje si pronajímatel právo na uložení smluvní pokutyaž do výše 100 násobku denního nájemného.
 • nájemce nesmí přenechat předmět nájmu a ani jej nechat k užívání třetím osobám, pro případ porušení této povinnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 25% z pořizovací ceny předmětu nájmu. Sjednanou smluvní pokutou není dotčeno právo pronajímatele na náhradu škody, a to v celém jejím rozsahu
 • neprovádět na předmětu nájmu změny bez písemného souhlasu pronajímatele
 • předat kompletní předmět nájmu a jeho příslušenství v poslední den nájmu a to v bezvadném stavu s přihlédnutím k obvyklému opotřebení a zbavený nečistot vzniklých při používání daného předmětu, v případě vrácení znečištěného předmětu nájmu bude nájemci účtován fixní poplatek ve výši 150,- Kč + aktuálně platná sazba DPH.
 • v případě, že nájemce předmět nájmu včas nevrátí, souhlasí s tím, že pronajímatel je oprávněn předmět nájmu na náklady nájemce převzít v místě jejího uložení nebo užívání
 • při práci a užívání předmětu nájmu dbát na zásady ochrany, bezpečnosti zdraví a životního prostředí

Povinnosti nájemce u speciálních strojů (zařízení)

 • nájemce je povinen uvést do smlouvy o nájmu stanoviště(místo) nasazení stroje(zařízení).Přemisťování stroje(zařízení) do okruhu 5 km od tohoto stanoviště je povoleno bez oznámení pronajímateli. Přemístění nad 5 km je povinen nájemce pronajímateli oznámit formou zaslání SMS na tel. 605 295 993.Přemístění stroje(zařízení) mimo území ČR je možné pouze s písemným souhlasem pronajímatele. Při porušení tohoto ustanovení a při neumožnění přístupu pronajímatele k pronajatému stroji(zařízení),bude toto považováno za zcizení a bude přivolána Policie ČR,popřípadě jiné bezpečnostní složky. Veškeré výjezdy a úkony spojené se zajištěním stroje(zařízení)hradí nájemce v plné výši
 • nájemce je povinen uvést do smlouvy o nájmu jméno a komunikační spojení na svého odpovědného pracovníka,který je pověřen dozorem nad strojem (zařízením).Tento pracovník je povinen znát vždy současný technický stav stroje (zařízení),přesné místo nasazení stroje (zařízení) včetně komunikačního spojení s obsluhou a tyto informace na požádání sdělit pronajímateli
 • nájemci není povoleno přetěžovat stroj (zařízení) nad rozsah povolených technických parametrů a upravovat jeho exteriér nebo interiér.V případě nedodržení těchto zákazů nájemce hradí v náklady na opravu stroje (zařízení) a jeho uvedení do původního stavu v plné výši.

Závěrečná ustanovení

Pronajímatel není odpovědný za jakoukoliv škodu, ztrátu nebo zničení předmětu nájmu. Není odpovědný ani za následky a nepřímé vztahy, včetně ztráty na zisku v souvislosti s pronájmem a používáním předmětu nájmu.

Rychlý kontakt

MERCATOR s.r.o. Šítkova 233/1
110 00 Praha 1 - Nové Město
půjčovna nářadí

Přihlášení uživatele

Jste již zákazníkem firmy MERCATOR? Přihlaste se prosím pomocí vaší e-mailové adresy a hesla.

Zapoměli jste heslo?

Registrace

Ještě nejste zákazníkem firmy MERCATOR? Před zadáním žádosti o rezervaci se musíte nejprve zaregistrovat.

Přihlašovací údaje
Osobní údaje
Adresa
Firemní údaje
Registrace

Ano, souhlasím se zásadami pro ochranu osobních údajů.

Po odeslání obdržíte e-mail s dalšími pokyny k aktivaci vašeho účtu. Řiďte se prosím pokyny v tomto e-mailu.

Přehled položek k rezervování

Zde jsou položky, které máte vybrány k zarezervování. K dokončení rezervace přejděte prosím do registračního košíku.

Název Cena za den Množství Od Do
Zatím nemáte žádnou rezervaci.
Rezervační košík